Regulamin sklepu internetowego SCHOOL OF DECO

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy SCHOOL OF DECO, prowadzony jest przez ARTSIZE Gabriela Prządka, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 33A w Poznaniu (61-017), NIP 7781238762, REGON 072890992

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i skierowany jest zarówno do Konsumentów (w tym także tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą jako osoby fizyczne i korzystają ze Sklepu w związku z prowadzoną działalnością) i do Przedsiębiorców. Regulamin zawiera również zasady i tryb zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży z Klientem.

 

§ 2

Definicje

 

1. Sprzedawca ARTSIZE Gabriela Prządka, z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 33A w Poznaniu (61-017), NIP 7781238762, REGON 072890992,

 

2. Klient – każdy podmiot lub osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;

 

3. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i jako taka zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, przy czym umowa ta nie posiada dla kupującego charakteru zawodowego;

 

4. Przedsiębiorca – osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą jako taka zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, przy czym umowa ta posiada dla kupującego charakter zawodowy;

 

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.szkolenia.schoolofdeco.pl

 

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;

 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów;

 

9. Konto – konto Klienta w Sklepie gromadzące dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

 

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

 

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

 

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także gdzie istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów;

 

13. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

14. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 

15. Umowa Sprzedaży o charakterze zawodowym dla Klienta – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Sprzedawcą a osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, przy czym o osobie tej wiadomo na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i innych publicznie dostępnych informacji, iż Umowa Sprzedaży Produktu może być przez kupującego oceniona z należytą starannością właściwą dla profesjonalnego charakteru jego działalności

 

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Bałtycka 33a, 61-017 Poznań

 

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@schoolofdeco.pl

 

 1. Numer telefonu Sprzedawcy: 604790477

 

 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski, nr: 05 1050 1520 1000 0097 9599 6884

 

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie

 

 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą we wszystkie dni tygodnia w preferowanych ze strony Sprzedawcy godzinach od 10:00 do 14:00. Na nieodebrane połączenia lub prośby przesłane w wiadomościach SMS, Sprzedawca oddzwania w pierwszym możliwym terminie.

 

 

§ 4

Wymogi techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania jego asortymentu i składania zamówień niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową w aktualnej wersji;

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

 3. włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane przez siłę wyższą, niedozwolone działanie osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT).

 

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a zwłaszcza o kosztach dostawy, będzie podawana odrębnie w drodze kontaktu indywidualnego z Klientem.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz profil zakupu (zawodowy lub osobisty).

 

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

 

 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup”;

 

 1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 

 1. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

 

 1. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz ewentualnie potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;

 

 1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. przesyłka kurierska.

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. płatność przelewem na konto Sprzedawcy;

 2. płatności elektroniczne, w tym blik;

 3. płatność kartą płatniczą.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 

 1. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży – uznana za rozwiązaną.

 

 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu  (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, w przypadku żądania dostawy poza teren Polski, warunki dostawy i dokumenty sprzedaży uzgadniane są indywidualnie.

 

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

 1. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

 1. W przypadku Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu znajdują się w odrębnej od niniejszego Regulaminu informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca będzie publikował informację o każdej takiej zmianie na stronach Sklepu.
 3.  sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Wersja regulaminu według stanu prawnego z dnia 01 listopada 2023 r.